Dostawa ciągnika rolniczego z przyczepą i pługiem odśnieżającym dla WORD Lublin

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-218 Lublin, ul. Hutnicza
 • Telefon/fax: tel. +48 81 746 17 39 , fax. +48 81 7461227
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie
  ul. Hutnicza 3
  20-218 Lublin, woj. lubelskie
  tel. +48 81 746 17 39, fax. +48 81 7461227
  REGON: 43118139600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.lublin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ciągnika rolniczego z przyczepą i pługiem odśnieżającym dla WORD Lublin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego zestawu przeznaczonego do prowadzenia egzaminów państwowych na prawo jazdy kategorii T (ciągnika rolniczego i przyczepy – rok produkcji nie późniejszy niż 2018) oraz osprzętu do ciągnika – pługa odśnieżającego. Wymagane parametry techniczne, oznaczenie, wyposażenie oraz warunki dodatkowe zestawu do kat. T określone są w ustawach: z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz.1990 z późn. zm.) i z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz.341) oraz w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.), w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 232 z późn. zm.) a także w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz. 2355 z późn. zm). Opis wymagań technicznych ciągnika rolniczego i przyczepy oraz pługa odśnieżającego, będących przedmiotem zamówienia, zawierają załączniki nr 1, 2 i 3 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dotyczące zestawu do kat T zawierają załączniki nr 1 i 2 a wymagania dotyczące pługa odśnieżającego zawarte są w załączniku nr 3. Dostarczane ciągnik, przyczepa i pług muszą być fabrycznie nowe – rok produkcji nie późniejszy niż 2018, kompletne, wolne od wad prawnych oraz konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych. Wykonawca zapewni bezpłatne uruchomienie, sprawdzenie (ewentualnie regulację po uruchomieniu) oraz przeprowadzi szkolenie minimum dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie poprawnej pracy, konserwacji i bezpiecznej obsługi sprzętu. Przedmiot zamówienia musi spełniać warunki jakościowe bezpieczeństwa użytkowania. Ciągnik, przyczepa i pług będzie podlegał odbiorowi, który nastąpi po dostarczeniu przedmiotu zamówienia do WORD Lublin. Dokumentem potwierdzającym odbiór końcowy będzie protokół przyjęcia-przekazania bez zastrzeżeń, podpisany przez strony (komisję odbiorową) – który będzie stanowił podstawę uznania należytego wykonania umowy. Warunki gwarancji – wymagany minimalny okres gwarancji: • ciągnik rolniczy - 24 miesiące, • przyczepa - 24 miesiące, • pług odśnieżający - 24 miesiące. W okresie gwarancji – czas usuwania awarii do 24 godzin od zgłoszenia. Należy podać nazwę i adres serwisu – najbliżej siedziby Zamawiającego (w promieniu do 15 km). Wymagany serwis mobilny w sytuacjach, gdy awarię (usterkę) można usunąć u Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16710000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną