Dostawa akcesoriów do diatermii

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-081 Lublin, Stanisława Staszica
 • Telefon/fax: tel. +48815344610 , fax. +48815324153
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
  Stanisława Staszica 16
  20-081 Lublin, woj. lubelskie
  tel. +48815344610, fax. +48815324153
  REGON: 43102923400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://portal.smartpzp.pl/spsk1

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa akcesoriów do diatermii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa akcesoriów do diatermii, którego szczegółowy opis i zakres zawarto w Załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia stanowi 1 zadanie 3. W przypadku gdy w dokumentacji zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy produktów, normy, certyfikaty - Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych równych lub nie gorszych od określonych w dokumentacji. 4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do produktów opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, w sposób nie budzący wątpliwości, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp) 5. Wskazane przez Zamawiającego nazwy czy producenci maja na celu określenie klasy produktu będącego przedmiotem zamówienia i służą ustaleniu standardu, nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. 6. Wykonawca zapewnia, iż oferowany asortyment posiada aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na rynku polskim (certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności). 7. Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał następujące warunki: a) Każdy asortyment pakowany oddzielnie (pojedynczo); b) Każde pojedyncze opakowanie musi zawierać opis i instrukcje użytkowania w języku polskim; c) Na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data ważności oraz numer seryjny; d) Musi być sterylny, co wymaga wyraźnego oznakowania na opakowaniu jednostkowym; e) Oferowany asortyment musi być kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego diatermią Valleylab. f) Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić min 12 miesięcy licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33169000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną