Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap czwarty

Gmina Wólka ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Wólka
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-258 Lublin, Jakubowice Murowane
 • Telefon/fax: tel. +48 (81) 478 17 50, +48782333200 , fax. +48(81) 7465001
 • Data zamieszczenia: 2019-06-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wólka
  Jakubowice Murowane 8
  20-258 Lublin, woj. lubelskie
  tel. +48 (81) 478 17 50, +48782333200, fax. +48(81) 7465001
  REGON: 43102015000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wolka.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap czwarty
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap czwarty. Poniżej wymienione są główne cechy przedmiotu zamówienia i przybliżone ilości: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgałęzieniami na odcinkach o łącznej długości około 557m wykonywana głównie przewiertem sterowanym wraz z odtworzeniem terenu do stanu pierwotnego obejmująca: - odcinki sieci i studnie kanalizacyjne SI22÷SI35 (bez studni SI22, która jest już wykonana i należy włączyć się do niej), - rury PE 100-RC SDR-11 PN16 Dz200x18,2mm - 512,0m, - kanały z rur PVC łączone na wcisk średnicy 160mm (odgałęzienia do granicy działek prywatnych) - 45,0m, - rury ochronne dwudzielne z tworzyw sztucznych o śred. do 75mm - 4,0m - przewierty sterowane dla rur średnicy 200mm - 512,0m, - przewierty sterowane dla rur średnicy 160mm szt. 4 (w rurze stalowej ochronnej) - 32,0m, - odgałęzienia kanalizacji sanitarnej - 7szt., - studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śred.1200 - 5szt, - studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o śred. 400 - 8szt,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną