Budowa przepustu w miejsce mostu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi krajowej nr 17 w m. Potoki

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-075 Lublin, ul. Ogrodowa
 • Telefon/fax: tel. 81 534 92 39 , fax. 81 5349239, 5324467
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
  ul. Ogrodowa 21
  20-075 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 534 92 39, fax. 81 5349239, 5324467
  REGON: 17511575001610
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przepustu w miejsce mostu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi krajowej nr 17 w m. Potoki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa przepustu w miejsce mostu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi krajowej nr 17 w m. Potoki. Zakres prac obejmuje: - budowę przepustu w miejsce mostu w km 230+416 drogi krajowej nr 17 metodą „reliningu”, - dostosowanie nawierzchni DK 17 na odcinku od km 230+300 do km 230+480 do parametrów drogi KR4, - korektę koryta cieku bez nazwy oraz jego umocnienie, - rozbiórkę nawierzchni, barier na moście i na dojazdach, - budowę chodnika dla pieszych od strony górnej wody, - budowę kanału technologicznego, - przebudowę przepustów pod zjazdami, - umocnienie rowów przydrożnych z lokalną korektą ich przebiegu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną