Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Abramowicach Prywatnych ul. Sasankowa (I etap)

Gmina Głusk Dominów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Głusk Dominów
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-388 Lublin, ul. Rynek
 • Telefon/fax: tel. 817 518 760 , fax. 817 518 650
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głusk Dominów
  ul. Rynek 1
  20-388 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 817 518 760, fax. 817 518 650
  REGON: 43101998000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ugglusk.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Abramowicach Prywatnych ul. Sasankowa (I etap)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Abramowicach Prywatnych ul. Sasankowa ( I etap) 2. Zakres robót budowlanych ww. przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności :  budowa szafy oświetlenia drogowego SZ.O.- 1 kpl.,  budowa oświetlenia drogowego o długości linii kablowej 431 mb, długość trasy 369 mb, na słupach stalowych ocynkowanych okrągłych o wysokości 9 m z wysięgnikami półokrągłymi i oprawami LED o mocy do 42 W - 7 kompletów ( zgodnie z załączoną dokumentacją ) I etap realizacji ;  prace pomiarowe, rezystancji uziemień słupów, badanie linii kablowej nn. Szczegółowe określenie zakresu poszczególnych robót elektrycznych umieszczone jest w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną