Asfaltowanie dróg gminnych

Gmina Głusk Dominów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Głusk Dominów
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-388 Lublin, ul. Rynek
 • Telefon/fax: tel. 817 518 760 , fax. 817 518 650
 • Data zamieszczenia: 2019-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głusk Dominów
  ul. Rynek 1
  20-388 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 817 518 760, fax. 817 518 650
  REGON: 43101998000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ugglusk.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Asfaltowanie dróg gminnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: Asfaltowanie dróg gminnych, które obejmuje następujące odcinki : - Droga osiedlowa w m. Prawiedniki , ulica Jodłowa na odcinku dł. 255 mb ; - Droga osiedlowa w m. Prawiedniki , ulica Świerkowa na odc. dł. 275 mb ; - droga osiedlowa w m. Kalinówka , ulica Krokusowa na odc. dł. 340 mb - droga dojazdowa w Ćmiłowie, ulica Stokrotki na odc. dł. 320 mb; - droga dojazdowa w Kolonii Wilczopolu na odc. dł. 350 mb; Zakres robót w szczególności polega na wykonaniu następujących robót drogowych : - robot pomiarowych; - wzmocnieniu istniejącej podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 o średniej grubości 10 cm , min.7 cm ; - dwukrotnym skropieniu podbudowy emulsją asfaltową wykonanej podbudowy; - wykonaniu nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,0 m i grubości 6 cm w tym : 3 cm -w-wa wiążąca + 3 cm w-wa ścieralna ; - wykonaniu obustronnego pobocza z destruktu asfaltowego o szer. 0,5 m i gr. 6 cm; - regulacji wysokościowa istniejących zjazdów z kruszywa 0/31/5 o średniej grubości w-wy 5 cm - regulację studzienek kanalizacyjnych 3 szt. ( w Ćmiłowie , ul. Stokrotki ) Szczegółowy zakres robót określony jest w przedmiarach robót dołączonych do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną