Adaptacja akustyczna Sali Koncertowej Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie [OP-IV.272.33.2019.AGP]

Województwo Lubelskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Lubelskie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera
 • Telefon/fax: tel. 81 44 16 636, , fax. 81 44 16 535
 • Data zamieszczenia: 2019-05-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubelskie
  ul. Artura Grottgera 4
  20-029 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 44 16 636, , fax. 81 44 16 535
  REGON: 43101917000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=85

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja akustyczna Sali Koncertowej Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie [OP-IV.272.33.2019.AGP]
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane specjalistyczne z branży akustyki budowli, na które składają się następujące elementy: 1) wykonanie badań chłonności akustycznej ścian z cegły, 2) zamknięcie sztywną przegrodą przerw między dyfuzorami na estradzie, 3) zmiana pozycji i nachylenia reflektorów akustycznych w tylnej części widowni, 4) zamknięcie powierzchni sufitu technicznego 5) wygłuszenie klap oddymiających. 6) badania i pomiary między elementowe, badania i pomiary końcowe potwierdzające prawidłowość wykonania zastosowanych rozwiązań oraz przedstawienie wyników w postaci przestrzennego modelu akustycznego 3D. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną