Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na potrzeby wyżywienia uczniów i dzieci w Szkole Podstawowej nr 52 im. M. Konopnickiej w Lublinie

Szkoła Postawowa nr 52 w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Postawowa nr 52 w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-281 Lublin, ul. Wł. Jagiełły
 • Telefon/fax: tel. 81 746 81 77 , fax. 81 746 81 77
 • Data zamieszczenia: 2019-06-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Postawowa nr 52 w Lublinie
  ul. Wł. Jagiełły 11
  20-281 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 746 81 77, fax. 81 746 81 77
  REGON: 43251199600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://sp52lublin.edupage.org/PRZETARGI
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szkoła

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na potrzeby wyżywienia uczniów i dzieci w Szkole Podstawowej nr 52 im. M. Konopnickiej w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I.Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na potrzeby wyżywienia uczniów i dzieci w Szkole Podstawowej nr 52 im. M. Konopnickiej w Lublinie w podziale na 10 zadań: Zadanie 1: Dostawa - Mięsa i produktów wędliniarskich, ( zał. nr 1 do formularza ofertowego) Zadanie 2: Dostawa - Drobiu i produktów drobiowych (zał. nr 2 do formularza ofertowego) Zadanie 3: Dostawa - Wyrobów garmażeryjnych (zał. nr 3 do formularza ofertowego) Zadanie 4: Dostawa - Warzyw świeżych (zał. nr 4 do formularza ofertowego) Zadanie 5: Dostawa - Owoców świeżych (zał. nr 5 do formularza ofertowego) Zadanie 6: Dostawa - Nabiału (zał. nr 6 do formularza ofertowego) Zadanie 7: Dostawa - Pieczywa i artykułów piekarniczych ( zał. nr 7 do formularza ofertowego) Zadanie 8: Dostawa - Jajek ( zał. nr 8 do formularza ofertowego) Zadanie 9: Dostawa - Mrożonek (zał. nr 9 do formularza ofertowego) Zadanie 10: Dostawa - Artykułów ogólnospożywczych ( zał. nr 10 do formularza ofertowego) 2. Istotą zamówienia jest sukcesywne dostarczanie do stołówki szkolnej artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków dla uczniów i dzieci. Wykaz artykułów będących przedmiotem zamówienia określono w załącznikach nr 1,2,3,4,5, 6, 7,8,9 i 10 załączonych do formularza ofertowego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji dostaw dla każdego z zadań określony został w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 12 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną