Rezerwacja, sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych międzynarodowych.

Gmina Lublin ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Lublin
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-109 Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka
 • Telefon/fax: tel. 814 663 000 , fax. 814 663 001
 • Data zamieszczenia: 2019-05-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lublin
  Pl. Króla Władysława Łokietka 1
  20-109 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814 663 000, fax. 814 663 001
  REGON: 43101951400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lublin.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rezerwacja, sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych międzynarodowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres zamówienia obejmuje: 1.1.rezerwację, sprzedaż i dostarczenie biletów zgodnie z zapotrzebowaniem na określone kierunki i terminy: 1.1.1.Warszawa – Charków (Ukraina) – Warszawa, w terminie 5-8.09.2019 r., 1 bilet 1.1.2.Warszawa - Amsterdam (Holandia) – Warszawa w terminie 15-18.09.2019 r., 1 bilet 1.1.3.Warszawa – Amsterdam (Holandia) – Warszawa w terminie 24-27.11.2019 r., 1 bilet 1.1.4.Maksymalna liczba przesiadek dla każdego lotu - 1. Bagaż rejestrowany - 1 szt. 1.2.sukcesywną rezerwację, sprzedaż i dostarczanie 82 biletów lotniczych międzynarodowych (jako 1 bilet rozumie się podróż do miejsca docelowego wraz z podróżą powrotną) na zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze na potrzeby Zamawiającego. 2. W ramach realizacji usługi, Wykonawca zobowiązany jest do: 2.1.Przyjmowania drogą elektroniczną zapotrzebowania Zamawiającego na przeloty międzynarodowe, dokonywania rezerwacji połączeń wybranych przez Zamawiającego, sprzedaży biletów zgodnie ze zleceniami zakupu przekazanymi przez Zamawiającego; 2.2.Dokonywania optymalnego wyboru przewoźnika z uwzględnieniem najkorzystniejszej ceny oraz najkrótszej trasy i czasu podróży, przedstawienia Zamawiającemu 3-5 propozycji połączeń związanych z jedną podróżą, w tym w klasie przewoźników z grupy tzw. tanich linii lotniczych, rezerwacji i sprzedaży biletów, z zastrzeżeniem ppkt. 2.3. 2.3.Przedstawiania co najmniej jednej propozycji połączeń z Lotniska Lublin, jeśli takie połączenie jest możliwe; 2.4.Niezwłocznego informowania Zamawiającego o braku możliwości rezerwacji lub sprzedaży biletów, jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, wraz z uzasadnieniem; 2.5.Przedstawiania Zamawiającemu propozycji wymienionych w ppkt. 2.2 w terminie 15- 120 minut od złożenia zapotrzebowania; 2.6.Zapewnienia utrzymania stałej ceny rezerwacji w okresie 2 dni, od daty jej akceptacji przez Zamawiającego. Złożenie rezerwacji przez Zamawiającego odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Złożona rezerwacja zawiera imię i nazwisko pasażera, datę i godzinę wylotu i przylotu. 2.7.Dostarczania biletów Zamawiającemu, w godzinach pracy Zamawiającego, tj. 7.30-15.30, w dni robocze (z wyłączeniem sobót) najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem podróży, drogą elektroniczną na adres wskazany przez Zamawiającego w Zleceniu zakupu. 2.8.Udzielania wszelkiej niezbędnej pomocy w przypadku składania reklamacji do linii lotniczych; 2.9.Naliczania punktów lojalnościowych na konto Zamawiającego; 2.10.Wyznaczenia co najmniej jednego pracownika z imienia i z nazwiska oraz odrębnej linii telefonicznej do kontaktów z pracownikami Zamawiającego włącznie z umożliwieniem osobom, na które wystawiony jest bilet, kontaktowania się z Wykonawcą w trybie alarmowym (telefon alarmowy czynny 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia), bez względu na fakt, czy jest to dzień pracy Zamawiającego i Wykonawcy, czy też nie. 3. Zapisy pkt. 2.1, 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. nie dotyczą zakresu zamówienia, o którym mowa w pkt. 1.1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63510000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną