Prace związane z utrzymaniem właściwych warunków siedliskowych na stanowiskach susłów perełkowanych tj. wykonanie usługi dwukrotnego lub jednokrotnego koszenia lub dokaszania w przypadku równoczesnego zastosowania wypasu zwierząt gospodarskich na obszarach sieci Natura 2000 objętych projektem „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” POIS.02.04.00-00-0024/16, będących siedliskami kolonii zwartych susłów perełkowanych - VI części.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-144 Lublin, Bazylianówka
 • Telefon/fax: tel. 81 710 65 00 , fax. 81 710 65 01
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
  Bazylianówka 46
  20-144 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 710 65 00, fax. 81 710 65 01
  REGON: 60418276000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www. lublin.rdos.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace związane z utrzymaniem właściwych warunków siedliskowych na stanowiskach susłów perełkowanych tj. wykonanie usługi dwukrotnego lub jednokrotnego koszenia lub dokaszania w przypadku równoczesnego zastosowania wypasu zwierząt gospodarskich na obszarach sieci Natura 2000 objętych projektem „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” POIS.02.04.00-00-0024/16, będących siedliskami kolonii zwartych susłów perełkowanych - VI części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są prace związane z utrzymaniem właściwych warunków siedliskowych na stanowiskach susłów perełkowanych tj. wykonanie usługi dwukrotnego lub jednokrotnego koszenia lub dokaszania w przypadku równoczesnego zastosowania wypasu zwierząt gospodarskich na obszarach sieci Natura 2000 objętych projektem „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” POIS.02.04.00-00-0024/16, będących siedliskami kolonii zwartych susłów perełkowanych - VI części: Część I - Prace związane z utrzymaniem właściwych warunków siedliskowych na stanowisku susła perełkowanego w miejscowości Gliniska, tj. na części obszaru Natura 2000 Gliniska PLH060006 o powierzchni 8 ha (część rezerwatu Gliniska). Część II - Prace związane z utrzymaniem właściwych warunków siedliskowych na stanowisku susła perełkowanego w miejscowości Mokre, tj. na części obszaru Natura 2000 Hubale PLH060008 o powierzchni 15 ha (część rezerwatu Hubale). Część III - Prace związane z utrzymaniem właściwych warunków siedliskowych na stanowisku susła perełkowanego w miejscowości Chochłów, tj. na części obszaru Natura 2000 Suśle Wzgórza PLH060019 o powierzchni 15 ha (część rezerwatu Suśle Wzgórza). Część IV - Prace związane z utrzymaniem właściwych warunków siedliskowych na stanowisku susła perełkowanego w mieście Świdnik, tj. na części obszaru Natura 2000 Świdnik PLH060021 o powierzchni 31 ha. Część V - Prace związane z utrzymaniem właściwych warunków siedliskowych na stanowisku susła perełkowanego w miejscowości Tyszowce, tj. na części obszaru Natura 2000 Pastwiska nad Huczwą PLH060014 o powierzchni 10 ha. Część VI - Prace związane z utrzymaniem właściwych warunków siedliskowych na stanowisku susła perełkowanego w miejscowości Grabowiec Góra, tj. na części obszaru Natura 2000 Wygon Grabowiecki PLH060027 o powierzchni 3 ha (część rezerwatu Wygon Grabowiecki). 2. Określenie przedmiotu zamówienia: Część I Dwukrotne koszenie roślinności lub dokaszanie w przypadku równoczesnego prowadzenia wypasu zwierząt gospodarskich wraz z zebraniem skoszonej biomasy i wywiezieniem poza wyznaczony teren. Część II Dwukrotne koszenie roślinności lub dokaszanie w przypadku równoczesnego prowadzenia wypasu zwierząt gospodarskich wraz z zebraniem skoszonej biomasy i wywiezieniem poza wyznaczony teren. Część III Dwukrotne koszenie roślinności lub dokaszanie w przypadku równoczesnego prowadzenia wypasu zwierząt gospodarskich wraz z zebraniem skoszonej biomasy i wywiezieniem poza wyznaczony teren. Część IV Dwukrotne koszenie roślinności wraz z zebraniem skoszonej biomasy i wywiezieniem poza wyznaczony teren. Część V Jednokrotne koszenie roślinności lub dokaszanie w przypadku równoczesnego prowadzenia wypasu zwierząt gospodarskich wraz z zebraniem skoszonej biomasy i wywiezieniem poza wyznaczony teren. Część VI Dwukrotne koszenie roślinności lub dokaszanie w przypadku równoczesnego prowadzenia wypasu zwierząt gospodarskich wraz z zebraniem skoszonej biomasy i wywiezieniem poza wyznaczony teren. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do Umowy. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na: 4.1. koszenie ciągnikową kosiarką rotacyjną 4.2. koszenie kosiarką trawnikową wózkową 4.3. koszenie kosa spalinową
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77314100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną