Dostawa płynów antykoagulacyjnych Zadanie I: Dostawa Płynu ACD (A) do trombaferezy automatycznej Zadanie II: Dostawa 4% roztworu cytrynianu sodu w 0,9 % roztworze NaCl do plazmaferezy automatycznej

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-078 Lublin, Żołnierzy Niepodległej
 • Telefon/fax: tel. 815 328 932, , fax. 815 325 318
 • Data zamieszczenia: 2019-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
  Żołnierzy Niepodległej 8
  20-078 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 328 932, , fax. 815 325 318
  REGON: 43102941200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.lublin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa płynów antykoagulacyjnych Zadanie I: Dostawa Płynu ACD (A) do trombaferezy automatycznej Zadanie II: Dostawa 4% roztworu cytrynianu sodu w 0,9 % roztworze NaCl do plazmaferezy automatycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów antykoagulacyjnych w podziale na 2 zadania Zadanie I: Dostawa Płynu ACD (A) do trombaferezy automatycznej Zadanie II: Dostawa 4% roztworu cytrynianu sodu w 0,9 % roztworze NaCl do plazmaferezy automatycznej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33692500-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną